Programma

Foto: Waddentrips 2018

Programma  (Onder voorbehoud)


2018:21.10.2018:     Nes Ameland:  'Tussen Slik en Zand'  
03.11.2018:     Pingjum Ljochtkuier

10.11.2018:     Spoketocht Bantega
01.12.2018:    CD-Presentatie Grytsje Kingma

22.12.2018:   
Kerst in Oud-Kampen

26.12.2018:    St.Nicolaasga  Kerstwandeling2019

02.02.2019:   Dogswalk Exloo

07.06.2019:    Nachtswalkerstocht Fryslân
29.06.2019:    Walk for Brains
14.09.2019:    Appelscha:  Appelstap

21.09.2019:    Kuier fan Brantgum